વરસાદ ના આગમન ની સાથે જ સૌ ના મનપસંદ દાળવડા બનાવવાની રીત

Hits: 17સામગ્રી:-મગની દાળ:-૧ વાટકીલાલ મરચું: ૨ ચમચીમીઠું: સ્વાદ અનુસારલીલા મરચા :૫ થી ૭ નંગધાણાજીરું:અડધી ચમચીહળદર :ચપટીલસણ:૫ થી ૬ કળી (પસંદ

Read more
error: Content is protected !!